Branża farmaceutyczna

Branża farmaceutyczna

Prawo Farmaceutyczne oraz restrykcje związane z zasadami GMP (ang. Good Manufacturing Practise – Dobra praktyka wytwarzania) nakładają
na producentów leków wytyczne związane z wdrażaniem i wykorzystywaniem systemów informatycznych.

Przedsiębiorcy zobligowani są do walidacji rozwiązań IT, co jest bardzo kosztowne i trudne do zrealizowania przez dostawców. Oprócz tego, systemy
są okresowo sprawdzane w celu wykrycia potencjalnych pomyłek i błędów
w produkcji i dystrybucji. W laboratoriach prowadzone są badania nad nowymi produktami i przeprowadzane testy, które potwierdzają spełnianie wymogów GMP (produkty są zwalniane do sprzedaży). W zależności od ilości produkowanego asortymentu, laboratoria prowadzą dziesiątki, setki, a niekiedy tysiące analiz w ciągu jednego dnia. Ich wyniki definiują m.in. poziom bezpieczeństwa dla pacjenta, jakość badanych wyrobów, otoczenia produkcyjnego, przydatności surowców użytych
w trakcie produkcji, jak również na bieżąco śledzić lub weryfikować każdy etap wytwarzania.

Case Study

PRZEDSIĘBIORSTWO O PROFILU PRODUKCYJNYM
PROJEKT: SYSTEM KLASY BI

Zakres usług BPC:
 • Analiza potrzeb przedsiębiorstwa względem rozwiązania BI;
 • Zarekomendowanie rozwiązań oraz firm wdrożeniowych w zakresie projektu BI
  i QM/MES;
 • Uczestnictwo przedsiębiorstwa w dedykowanym spotkaniu nt. informatyzacji
  w przedsiębiorstwach branży kosmetycznej;
 • Organizacja prezentacji systemów w siedzibie przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo rozważa w 2018 roku zakończyć wdrożenie nowego systemu klasy ERP bądź aktualizację obecnego rozwiązania. W połowie 2016 roku został zakończony proces wyboru dostawcy. Aktualnie decydenci kierują się w stronę wymiany systemu, gdyż negatywnie oceniają dotychczasową współprace z poszczególnymi dostawcami. Obecnie stosowany jest od 14 lat międzynarodowy system klasy ERP. To co z punktu widzenia decydentów jest istotne to wsparcie producenta i partnera, stabilna pozycja na polskim rynku, bezpieczeństwo (być może sieć partnerska, która daje alternatywę partnera w razie niepowodzenia współpracy), referencje w branży. Przedsiębiorstwo planowało wdrożyć system do kontrolingu.

System wspierający zarządzanie w obszarze kontrolingu powinien mieć następujące funkcjonalności:

 • Tworzenie raportów;
 • Pełne budżetowanie;
 • Rozliczanie i alokowanie kosztów do poziomu indeksów;
 • Prognozowanie i planowanie sprzedaży.

Głównym powodem wdrożenie systemu jest problem przy alokowaniu kosztów. Z systemu miała korzystać cała kadra menadżerska przedsiębiorstwa, co w sumie daje konieczność wdrożenia 40-50 licencji systemu.

Główne wymagania odnośnie projektu:
 • Zastosowanie dwóch różnych kluczy do podziału tego samego kosztu (miesiąc i YTD);
 • Powiązanie kosztów z MPK;
 • Raportowanie wykonania budżetów vs plan;
 • Integracja z systemami ERP, FK, HR, POS, ActiveDirectory;
 • Budowanie rachunku wyników w wymiarze klient – produkt (z uwzględnieniem dotychczasowej, składającej się z 4 wymiarów dekretacji faktury);
 • Możliwość definiowania kluczy w oparciu o różne dane, ilość sprzedaży, wartość sprzedaży, etc.;
 • Raport BS i CF (CF na podstawie informacji z BS oraz RW);
 • Możliwość generowania raportów cyklicznych (w różnych formatach);
 • Narzędzia do oceny prowadzonych projektów inwestycyjnych;
 • Analizy scenariuszy (What If) – możliwość zmian cen, kursów, warunków handlowych, stóp procentowych, itp.;
 • Kalkulacja TKW;
 • Możliwość wprowadzania planów (sprzedażowych i kosztowych) na dowolnym poziomie agregacji;
 • Tworzenie planu BS i RW;
 • Analiza plików sprzedażowych;
 • Uwzględnienie w prognozach „Gratisów”, „Upliftów” powiązanych z akcjami
  i kampaniami marketingowymi;
 • Prognozowanie popytu na podstawie danych historycznych, prowadzonych akcji marketingowych, trendów dla poszczególnych wyrobów z uwzględnieniem wariantów.